BFVB
 

Edito

 RECHT OP VOEDSEL: OOK IN BELGIE!

De Britse krant The Guardian publiceerde op 24 maart ll. een brief van een aantal academici, waar onder de Belgische Professor Olivier De Schutter, onder de titel “Food Banks are no solution to poverty”. De aanleiding was een bijeenkomst van de Global Foodbanking Network (waar de Federatie van de Belgische Voedselbanken lid van is) in Londen.


De auteurs hebben in wezen gelijk, voedselhulp is inderdaad niet de oplossing voor armoede in onze samenleving. Voedselhulp is symptoombestrijding maar pakt het probleem niet aan de wortel aan. Door de werking van de Voedselbanken te viseren dreigen ze evenwel het kind met het badwater weg te gooien.

De Belgische Voedselbanken bevoorraden 623 lokale aangesloten verenigingen die op hun beurt voedselhulp verstrekken aan 160.000 mensen in nood, de helft meer dan 10 jaar geleden. Bijna de helft van die families zijn éénoudergezinnen, alleenstaande moeders met hun kinderen die afhankelijk zijn van voedselhulp om in hun dagelijks onderhoud te voorzien. Dat is de harde dagelijkse realiteit voor veel van onze medeburgers in ons welvarend land.

Bijna de helft van de voedselhulp van de Belgische Voedselbanken wordt gefinancierd door de EU, via het zogenaamde FEAD-budget (Europees Fonds voor de Hulp aan de meest Behoeftigen).

Via FEAD koopt de Belgische overheid jaarlijks voor ongeveer 13 miljoen Euro voedsel van prima kwaliteit aan om het ter beschikking te stellen aan mensen die leven in armoede.

De Europese voedselhulp vertegenwoordigt de kleine helft van de voedselhulp die de Voedselbanken verstrekken. De andere helft bestaat uit onverkocht voedsel dat via de voedingsindustrie en grootwarenhuisketens wordt ingezameld. Voor de Voedselbanken is de Europese voedselhulp onmisbaar om aan de behoeftigen een evenwichtig voedingspakket te kunnen aanbieden.

De Belgische Voedselbanken zijn heel bezorgd over de continuïteit van de werking van de Europese voedselhulp. In de nieuwe begrotingsperiode zullen de lidstaten, ook België, moeten beslissen welk deel van het Europees Sociaal Fonds zij zullen besteden aan voedselhulp - voor mer inlichtingen zie rubriek "Het Europees voedselhulpprogramma na 2020: vooruitzichten en gevolgen". Wij roepen de Belgische overheden op om beter te doen, dat zal aan de vele vrijwilligers -organisaties toelaten om verder hun vitale rol te blijven vervullen.

Armoedebestrijding moet een eerste en belangrijke prioriteit zijn voor onze overheden. Wij beseffen dat voedselhulp maar een deeltje is van een bredere problematiek. Daarom zoeken wij meer dan vroeger samenwerkingsverbanden met lokale overheden en andere NGO’s actief in de armoedebestrijding. We zijn heus geen ouderwetse charity organisaties meer.

Aan Olivier De Schutter zou ik willen zeggen: schiet niet op de pianisten, de vele vrijwilligers die actief zijn in armoede (-symptoom) bestrijding. Hun bedoelingen zijn nobel, hun inzet bewonderenswaardig. Respecteer hen.

 Piet Vanthemsche, voorzitter 

 
 
 

2019 - april 02 - H.K.H. Prinses Astrid steunt de strijd tegen armoede en voedselverspilling met uitgebreid werkbezoek aan de Voedselbank West-Vlaanderen en het nieuwe logistieke platform Food Act 13

               

 LEES MEER 

 
 
 

2019 - april 10/23 - Voedselinzameling COLRUYT

  

De COLRUYT voedselinsameling was wederom een succes: € 84.378 of 55.271 MAALTIJDEN voor de behoeftigen. BEDANKT aan COLRUYT en haar klanten voor dit prachtig resultaat.

 
 
 

2019 - mei 15/18 - FEBA Annual Convention 2019 - De Paus ontvangt de Europese Verenigng van Voedselbanken

 

Op 15 mei, de eerste dag van FEBA Annual Convention 2019 in Rome, organiseerde de European Food Banks Federation een internationale bijeenkomst “Samenwerken om SDG 12.3 te bereiken. Concrete acties om voedselverspilling te voorkomen ”, die plaatsvond op het hoofdkantoor van de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO).

Het onderwerp van de bijeenkomst was, zorgen voor duurzame consumptie, of specifiek gericht op vermindering van wereldwijde voedselverspilling bij de detailhandel en consument en voedselverlies langs productie- en toeleveringsketens. Het was een concrete gelegenheid om een einde te maken aan alle initiatieven die wereldwijd zijn geïmplementeerd door de resultaten en de verkregen effecten in de verschillende landen samen te voegen.

Een van de sprekers, richtte zich op de uitdagingen van de stijgende vraag naar duurzaam voedsel als gevolg van de groeiende wereldbevolking, die volgens schattingen niet alleen tot 20 miljard mensen zal groeien tegen 2050, maar ook meer dan 60% voedsel meer nodig heeft dan de mensheid vandaag consumeert. Hij schetste hoe het verminderen van voedselverlies langs de productieketen en voedselverspilling van de kant van de consument essentieel is om de evenwichtsoefening van het voeden van zoveel meer mensen te voltooien, terwijl tegelijkertijd wordt omgegaan met belangrijke hulpbronnen zoals water die schaarser wordt dan ooit tevoren. Hij beschreef de rol van de Voedselbanken op dit gebied als van onschatbare waarde, omdat ze niet alleen het voedselverlies van de producenten verminderen, maar ook voedselverspilling door de consument.

Nadien werd er geconcentreerd op verschillende casestudy's waarin best practices werden gevonden en geïdentificeerd om voedselverlies en -verspilling te voorkomen. Dit panel bestond uit ambtenaren en vertegenwoordigers van de overheid.

 

Paus Franciscus ontmoette de leden van de Europese Vereniging van Voedselbanken. Bij deze gelegenheid bracht hij hulde aan de vele vrijwilligers die - meestal in stilte en in alle bescheidenheid - actief zijn bij de Voedselbanken.

"Ik wil jullie ten zeerste bedanken voor wat jullie doen: voedsel verstrekken aan mensen in nood. Jullie inspanningen voorkomen de verspilling van voedsel, waardoor de vicieuze cirkel van afval wordt omgezet in een cirkel van goed gebruik".

LEES MEER

ZIE DE VIDEO "AUDIENCE AVEC LE PAPE FRANCOIS"

 
 
 

2019 - juni 13 - De Voedselbank Luik investeert.in koelruimten

            

Op 13 juni organiseerde de Voedselbank van Luik een inhuldigingsavond ter gelegenheid van haar nieuwe faciliteiten in haar magazijn te Rocourt. Zoals uitgelegd door Bruno Nève, de voorzitter van de Voedselbank, moeten deze laatste hem toelaten zijn missie voort te zetten en zijn aanbod aan de behoeftigen nog meer te diversifiëren. Inderdaad, zoals trouwens is geweten neemt armoede steeds toe!

 LEES MEER  

 
 
 

2019 - juni 16 - #MetallicaGivesBack #AWMH

 

"Als u een ingangskaartje gekocht hebt voor #MetInBrussels, hebt u bijgedragen tot de Belgische Federatie van Voedselbanken/Fédération Belge des Banques Alimentaires en hebt u hen geholpen in hun strijd tegen honger en voedselverspilling. #MetallicaGivesBack #AWMH "

Met dank aan Metallica voor dit genereuze gebaar van € 47.000,- voor de hulpbehoeftigen. 

 
 
 

2019 - juni 24 - Raad van Bestuur - Strategisch plan


STRATEGISCH PLAN 2.0

In haar vergadering van 24juni 2019 heeft de Raad van Bestuur van de BFVB de Visie, Missie en Strategie (VMS)voor de volgende jaren vastgelegd.
Als uitgangspunt gelden een aantal uitdagingen waarmee wij als organisatie geconfronteerd worden:
• Toenemende armoede
• Toenemend belang van de strijd tegen armoede
• Mogelijkverminderde FEAD budgetten
• Toenemend aantal actoren op het vlak van armoedebestrijding en voedselhulp
• Toenemend belang van gezonde en evenwichtige voeding
• Toenemende vraag naar keuzevrijheid door hulpbehoevenden met betrekking tot het verdeelde voedsel
• Gewijzigde ingesteldheid vrijwilligers
• Noodzaak tot verankering van onze activiteiten in de maatschappij.

Onze Missie
“Strijd tegen honger en voedselverspilling in België” met respect voor de volgende waarden:
• Transparantie
• kwaliteit
• Kosteloosheid
• Solidariteit
• Vrijwilligerswerk
• Neutraliteit.


Onze Visie
“Kosteloos verstrekken van voedsel aan rechthebbenden via lokale aangesloten verenigingen en met maximale valorisatie van voedseloverschotten”


Onze Strategie

Met het oog op het realiseren van de afgesproken missie en visie werd een strategisch plan uitgetekend, waarbij de rol van de Federatie enerzijds en van de onderscheiden Voedselbanken anderzijds werd vastgelegd. 

Belangrijkste strategische keuzes:
- Wijziging van de bestuursorganen: uitbreiden van het Bureau met 2 externe bestuurders; het Bureau zal maandelijks vergaderen
- Aanwerving 1 FTE coördinator en 1 FTE administratieve medewerker (na verificatie haalbaarheid via een financiële 5 jarenplanning); dit met het oog op het garanderen van de continuïteit van de werking van de organisatie
- Aanpassing statuten
- Verbeteren interne en externe communicatie, met het oog op:
• Verhogen fondsenwerving
• Verbeteren interne samenwerking
• Verbeteren samenwerking en ondersteuning aangesloten verenigingen
• Uitbreiden externe samenwerking (o.a. logistieke platformen). 

 
 
 

2019 - juli - Er is beweging bij de Voedselbank Namur-Luxembourg

Nieuw bloed eerst! ... Ja! BANL is verheugd te constateren dat haar rangen recentelijk zijn opgevuld met nieuwe vrijwilligers. Maar wij blijven rekruteren: voorbereiders, medewerkers in logistiek en IT, evenals een architect of ondernemer.

Ook nieuw! Tijdens 2019 zal BANL zich toeleggen op de levering van verse en ingevroren producten die over het algemeen te schaars zijn in het assortiment van de Voedselbanken

Tot nu toe had BANL geen website. Maar nu is die klaar! Surf naar www.banl.be. Het is de bedoeling om deze media te gebruiken om zich beter bekend te maken, resultaten te communiceren, om donaties te vragen, om nieuwe vrijwilligers te vinden, enz.

Een nieuwsbrief wordt ook gepubliceerd. Een andere wijze om belangrijke evenementen aan te kondigen, maar ook om de bij de BANL aangesloten lokale verenigingen beter te leren kennen en om synergiën te genereren. Ook zal de BANL zich in elk nummer concentreren op twee of drie verenigingen of OCMW’s van haar provincies waarvan de verscheidenheid aan activiteiten meer dan één zal verrassen.

 
 
 

2019 - juli - Het Europees voedselhulpprogramma na 2020: vooruitzichten en gevolgen

• De huidige programmatieperiode van het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen (FEAD) die gestart is in 2014 loopt ten einde in 2020. De Europese Commissie heeft voor de programmatieperiode 2021-2027 een nieuw voorstel uitgewerkt, waarbij het Fonds voor voedselhulp aan de meest behoeftigen wordt geïncorporeerd in het Europees Sociaal Fonds (ESF+). Dit voorstel wordt in het 2de semester van 2019 ter goedkeuring voorgelegd aan het Europees parlement.

• Het totale budget van het ESF+ fonds is begroot op 101,2 miljard euro, waarvan minimaal 2% is voorzien voor voedselhulp en materiële bijstand. Hierin is een verhoogde cofinanciering voorzien door de deelstaten van 15% gemiddeld voor de periode 2014-2020 naar 50% voor de periode 2021-2027.

• Voor België betekent dit volgens de berekeningen van de POD-MI dat het totaal bedrag voor voedselhulp gereduceerd zou worden van 88 miljoen euro voor de programmeerperiode 2014-2021 naar 52 miljoen euro voor de programmeerperiode 2021-2027, indien de Belgische overheid het door Europa opgelegde minimum van 2% voor voedselhulp zou toepassen.

• Concreet zou in dit geval de hoeveelheid voedsel dat door de Belgische Voedselbanken wordt verdeeld met ca. 20% op jaarbasis dalen. Bijkomend verdwijnt aldus eveneens een groot stuk van de mogelijkheid om de nutritionele balans van het aan de hulpbehoevenden uitgedeeld voedsel bij te sturen en meer in evenwicht te brengen.

• Vanuit de BFVB doen we dan ook een oproep aan de Belgische beleidsverantwoordelijken om minimaal het huidige budget voor voedselhulp te behouden en de verplichte minimale 2% van het totale ESF+ budget te verhogen tot minstens 4%, het streefdoel van de Europese Commissie.

 
 
 

2019 - juli 11 - Certificate of appreciation in recognition of ARDO's valuable support for the Belgian Food Banks Federation

             

“Solidariteit ... Tijdens het bezoek bij Ardo Ardooie van 40 vrijwilligers van de Voedselbank West-Vlaanderen, werd een certificaat van waardering, voor de waardevolle steun van Ardo aan de Belgische Federatie van Voedselbanken, overhandigd. Samen geloven we in het verminderen van honger en ondervoeding, door de strijd tegen voedselverspilling en de roep om solidariteit.

Dankbetuigingen van Ardo aan alle vrijwilligers die dagelijks bijdragen aan dit nobele doel." 

 
 
 

2019 - juli12 - De Warmste Week

  ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌

"Goede dag Jacqueline Vanhussel,

Goed nieuws

"Met de Belgische Federatie van Voedselbanken maakt u deel uit van de liefdadigheidsinstellingen van" De Warmste Week 2019 "voor de strijd tegen honger en voedselverspilling en voor (sociale) re-integratie in uw land!

Vanaf september kunnen activisten van "De Warmste Week" investeren in uw organisatie. Voel je vrij om dit gedenkwaardige nieuws op je sociale netwerken te delen via het deelbeeld van "Mijn Warmste Week"!

U kunt alle (contact) gegevens van uw vereniging beheren via uw pagina "Mijn Warmste Week" op dewarmsteweek.be. Veel succes!

Team "Warmste Week"

LEES MEER

 
 
 

2019 - juli 30 - De Standaard Solidariteitsprijs

                 

Verspreid onze boodschap. Uw stem is belangrijk!


Op 30 juli verscheen deze advertentie in de Standaard, als deel van de Standaard solidariteitsprijs.

De standaard solidariteitsprijs is een wedstrijd voor non-profit organisaties om hun boodschap kracht bij te zetten. Onze advertentie verscheen naast die van oa Stop Darmkanker, Fairtrade, Vluchtelingenwerk, Mamas for Africa, Broederlijk Delen en 15 anderen.

Uw stem kan ervoor zorgen dat onze boodschap dit najaar nog 3x paginagroot in de krant verschijnt.

Uw stem is belangrijk: elk jaar doen er steeds meer mensen beroep op onze diensten. Om die te kunnen blijven steunen in fondsenwerving belangrijk. Deze advertentie helpt ons daarbij.

Stemmen duurt slechts 2 minuten !

Hoe kan je stemmen ?

Stemmen kan enkel via de nieuwsapp van de Standaard: “dS Nieuws”:

1. Download de nieuwsapp in de Apple Appstore of Google Play en open de app

2. Klik op de banner met opschrift: ‘Standaard Solidariteitsprijs Publieksprijs – STEM NU > ’

3. Stem op de advertentie van de Voedselbanken!

Stemmen kan tot en met 30 augustus 2019. Bedankt voor je steun! Aarzel niet om dit bericht verder te delen (lokale aangesloten verenigingen en meer…)!

 
 
 

2019 - november 14/20 - Voedselinzameling DELHAIZE

Een beetje van je tijd om tegen honger te vechten

Van 14 tot 20 november organiseren de Voedselbanken een voedselinzameling in alle DELHAIZE-winkels in het hele land. Wilt u een deel van uw tijd besteden aan de behoeftigen? Neem deel aan deze actie!

Elke dag, of het nu in winkels, supermarkten, de agrovoedingsindustrie of in boerderijen is, gaat voedsel van de hoogste kwaliteit verloren. Tegelijkertijd hebben mensen in België niet genoeg te eten. Dat is de reden waarom, met de hulp van de Delhaize Groep, de Voedselbanken ingrijpen en alles in het werk stellen om kosteloos voedsel in te zamelen.

Ieder van ons kan een bijdrage leveren aan dit initiatief.

Geïnteresseerd? Doe mee met de vrijwilligers van de Voedselbanken en help ze van 14 tot 20 november in alle winkels van het merk Delhaize.

Registreer op https://www.foodbanks.be/nl/vrijwilligers-voedselinzamelingen 

 
 
 

Belgische Federatie van Voedselbanken

+32 (0)2 559 11 10 Zelliksesteenweg 12
1082 Brussel
info@foodbanks.be
www.foodbanks.be